Όγκοι πνεύμονα

Ο όγκος πνεύμονος είναι μια σοβαρή νοσολογική οντότης που τις περισσότερες των
περιπτώσεων απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Ο όγκος πνεύμονος είτε είναι καλοήθης (νευρίνωμα, αμάρτωμα, κλπ) είτε είναι καρκίνος,
(μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος) απαιτεί οπωσδήποτε χειρουργική επέμβαση και
αφαίρεση. Η διάγνωση του όγκου του πνεύμονος προκύπτει από μια απλή ακτινογραφία
(φας ή προφίλ), διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του στην αξονική τομογραφία με
ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού και συμπληρώνεται με βρογχοσκόπηση είτε με
παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο, εφόσον, ο όγκος είναι στην εξωτερική επιφάνεια
του πνεύμονα κάτω από το θωρακικό τοίχωμα, οπότε η παρακέντηση μπορεί να γίνει με
ασφάλεια. Το 95% των όγκων που εμφανίζονται στον πνεύμονα αφορούν τον καρκίνο. Η
διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνει καταρχήν τη
διαφοροδιάγνωση μεταξύ μικροκυτταρικού και μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονος. Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος είναι εξαρχής ανεγχείρητο,
δηλαδή το χειρουργείο δεν έχει καμία ιδιαίτερη ωφέλεια στον χρόνο επιβίωσης του
ασθενούς και αφορά το 10% περίπου των καρκίνων του πνεύμονος. Το 90% περίπου των
καρκίνων του πνεύμονος ανήκουν στο μη μικροκυτταρικό τύπο καρκινώματος με πολλές
υποδιαιρέσεις. Η πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονος, του μη
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος, είναι η χειρουργική εξαίρεση του όγκου με
συνοδό λεμφαδενικό καθαρισμό, δηλαδή με αφαίρεση των λεμφαδένων που
παροχετεύουν την λέμφο της περιοχής. Ανάλογα, δηλαδή, με την κατάσταση του ασθενούς,
το μέγεθος του όγκου και τη σταδιοποίησή του, η χειρουργική επιλογή του
θωρακοχειρουργού, μπορεί ναι είναι ογκεκτομή, λοβεκτομή πνεύμονος, ή και ολική
πνευμονεκτομή. Η θεραπεία ενός καλοήθους όγκου του πνεύμονα είναι η ογκεκτομή του
συγκεκριμένου καλοήθους όγκου.