Πρόσθια ρινοσκόπηση

Απαιτεί καλό φωτισμό και γίνεται με κατάλληλο εργαλείο το ρινοσκόπιο.

Ελέγχονται το μπροστινό τμήμα του διαφράγματος, η κάτω και η μέση ρινική κόγχη, μέρος των αντίστοιχων πόρων και το έδαφος των ρινικών θαλάμων.

Αν χρειαστεί προηγείται χρήση αγγειοσυσπαστικών τοπικά για σμίκρυνση των κογχών και καλύτερη εικόνα.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος παρέχει τον απαραίτητο έλεγχο μέσω της πρόσθιας ρινοσκόπησης.